Dizzy Bar

Dizzy Bar
Changning District  Jiangsu Road #30 (near Changning Road)